مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Beginner -
Space : 250 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 10

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 5

Max Parked Domain : 5

Startup -
Space : 500 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 20

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 10

Max Parked Domain : 10

Personal -
Space : 1000 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 30

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 15

Max Parked Domain : 15

Professional -
Space : 2000 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 40

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 20

Max Parked Domain : 20

Business -
Space : 3500 MB

Bandwidth :Unlimited

Max FTP : 50

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 25

Max Parked Domain : 25

Enterprise -
Space : 5000 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 60

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 30

Max Parked Domain : 30

Superior -
Space : 10000 MB

Bandwidth : Unlimited

Max FTP : 70

Max SubDomain : Unlimited

Max AddOns Domain : 35

Max Parked Domain : 35

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.97.214) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution